Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Joanna JaryszPoznajmy naszego Patrona

UNICEF - Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci powstał w 1946 roku z inicjatywy polskiego lekarza Ludwika Rajchmana, by nieść pomoc humanitarną dzieciom poszkodowanym w skutek II Wojny Światowej. Za działania na rzecz budowy porozumienia i pokoju między narodami został uhonorowany w 1965 r. Pokojową Nagrodą Nobla.
Historia Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF sięga 1962 r. Jego twórcą i wieloletnim prezesem był profesor medycyny Bogusław Kałużnik. Dzięki jego zaangażowaniu przez wiele lat kupowano wyposażenie dla polskich ośrodków zdrowia, sprowadzano surowce do produkcji artykułów dla dzieci, wspierano programy pomocy dzieciom. Podczas stanu wojennego Komitety Narodowe UNICEF z Europy Zachodniej przekazywały polskim dzieciom lekarstwa, odzież i odżywki.
W 2002 roku Polska została zakwalifikowana przez UNICEF do krajów wysoko rozwiniętych. W związku z tym jednym z podstawowych zadań Polskiego Komitetu narodowego, podobnie jak 36 pozostałych Komitetów Narodowych, jest promowanie praw dziecka oraz zbieranie funduszy na prowadzenie przez UNICEF programów pomocy dzieciom w najbardziej potrzebujących krajach świata.
Obecnie UNICEF jest reprezentowany w Polsce przez Polski Komitet Narodowy UNICEF, który powstał zgodnie z polskim prawem i w oparciu o Umowę o uznaniu zawartą z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).
Unicef pomaga dzieciom w około 160 krajach od prawie 60 lat. Wypracowany przez nas autorytet pozwala nam wpływać na ludzi i partnerów z wielu dziedzin życia, również na tych odpowiedzialnych za najważniejsze decyzje, aby urzeczywistnić najbardziej innowacyjne pomysły. Na całym świecie wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed dziećmi i ich opiekunami.
O co walczymy
Każde dziecko rodzi się z prawami.
Każde ma prawo do edukacji, prawo do zdrowia i opieki medycznej, prawo do imienia i narodowości.
Każde dziecko ma prawo do zabierania głosu w sprawach, które go dotyczą i prawo do równego traktowania.
Każde dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą, wykorzystywaniem i dyskryminacją.
To tylko niektóre z praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Od jej ogłoszenia w 1989 roku stała się ona najpowszechniej akceptowanym aktem prawnym stanowiącym o prawach człowieka na  świecie. Jej zasady przewodzą wszystkim dzieciom UNICEF.
Mówimy o prawach dziecka w małych wnioskach, gdy ich społeczności debatują o przyszłości. Apelujemy o ich przestrzeganie w dużych miastach, kiedy parlamenty podejmują uchwały i zatwierdzają budżety. Bronimy praw dziecka we wszystkich krajach, w czasie wojny i w czasie pokoju.
UNICEF popiera pokój i bezpieczeństwo. Walczymy o równouprawnienie dziewczynek i kobiet, o możliwość ich uczestniczenia w rozwoju społeczeństw. Pracujemy na rzecz postępu i rozwoju.
Nasza misja
- zapewnić dzieciom jak najlepszy start w życiu
- pomóc dzieciom przeżyć i rozwijać się w zdrowiu
- zapewnić dzieciom edukację
- stworzyć dzieciom bezpieczne środowisko, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

 
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK